Regulamin

Akademia Kobiet Skutecznych jest otwarta dla każdej kobiety, która ukończyła  26 lat, chcącej doskonalić się i rozwijać i przestrzegającej wysokie standardy etyki.

 

Warunki przystąpienie do Akademii Kobiet Skutecznych:

   • rekomendacja od Członkini Akademii
   • wypełnienie deklaracji członkowskiej
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Akademię oraz dalszych celów marketingowych ( zgodnie z ustawą o RODO)
   • zaakceptowanie Regulaminu Akademii
   • wniesienie rocznej opłaty członkowskiej

Obowiązki Członkiń

   • przestrzeganie prawa i ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych
   • działanie na rzecz Akademii
   • promowanie zasad i idei Akademii w swoim otoczeniu
   • przestrzeganie zasad równego traktowania bez względu na wyznanie, poglądy polityczne, rasę i orientacje seksualną
   • ponoszenie odpowiedzialności za zaproszonych gości i rekomendowane kandydatki
   • promowanie wysokich standardów etycznych

Każda Członkini ma prawo do:

   • uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię
   • używania logo Akademii na swoich profilach w Social Media
   • zapraszania gości do uczestnictwa w Spotkaniach Akademii
   • rekomendacji kandydatek
   • nominowania kandydatów do nagród i wyróżnień
   • promowania swojego wizerunku jako Członkini Akademii Kobiet Skutecznych

Utrata praw Członkini

   • z powodu rozmyślnego działania na szkodę Akademii
   • nieprzestrzegania praw i regulaminu Akademii
   • na wniosek Konwentu Akademii zwykłą większością głosów.

Członkini wykluczona lub występująca z Akademii Kobiet Skutecznych traci wszelkie prawa i nie może żądać zwrotu opłat na rzecz Akademii. 

 

Akademię reprezentują: 

   • Prezes Akademii
   • Dyrektor Zarządzający
   • Członkinie Konwentu Akademii
   • inne osoby w uzgodnieniu z Konwentem bądź Zarządem

Zobowiązania w imieniu Akademii Kobiet Skutecznych podejmują :

   • Prezes Akademii
   • Dyrektor Zarządzający Akademii

Członkostwo Honorowe Akademii Kobiet Skutecznych

   • Członkiem Honorowym może zostać każdy, kto swoją postawą i działaniem popiera idee Akademii. 
   • Członkowie Honorowi korzystają z wszelkich praw i przywilejów Członkiń Akademii i sa zwolnieni z opłat członkowskich.
   • Mają prawo uczestniczyć w pracach Konwentu Akademii Kobiet Skutecznych

Przy Akademii Kobiet Skutecznych działają:

   • Konwent Akademii Kobiet Skutecznych składający się z 3 – 7 Członkiń
   • Członkowie Bractwa Czerwonej Szpilki, którzy
    • wspierają inicjatywy Akademii Kobiet Skutecznych
    • mają prawo uczestniczyć w Klubowych Wieczorach i innych wydarzeniach organizowanych dla Członków Bractwa
    • przestrzegają wysokich norm etycznych
    • respektują równe prawa kobiet.