Ideą Akademii Kobiet Skutecznych jest wspieranie jej Członkiń we wszechstronnym rozwoju poprzez przekazywanie wiedzy, inspirację, kreowanie wzorców. Członkinie Akademii okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie. Akademia Kobiet Skutecznych jest platformą mającą na celu wypracowywanie praktyk pozwalających kobietom na rozwój kariery i utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 

Akademia Kobiet Skutecznych prowadzi działalność na rzecz:

   • edukacji w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności,
   • przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zasady równego traktowania w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie,
   • wspieranie organizacyjne działań i projektów na rzecz kobiet,
   • kreowania wzorców postępowania,
   • realizacji nowatorskich rozwiązań,
   • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej równego statusu kobiet i mężczyzn,
   • promowania wysokich standardów etycznych

Akademia Kobiet Skutecznych realizuje swoje cele poprzez:

   • organizowanie seminariów, szkoleń i innych wydarzeń
   • prowadzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej w Social Media
   • publikowanie wydawnictw zgodnych z celami Akademii Kobiet Skutecznych.
   • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Akademii
   • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród
   • działania charytatywne

Organizatorem Akademii jest New Technology Association Sp z o.o.